Επιστολή του Βασίλη Υψηλάντη στον Υπ. Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη

Επιστολή του Βασίλη Υψηλάντη στον Υπ. Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη

Επιστολή του Βασίλη Υψηλάντη στον Υπ. Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη

Ο π. Βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Α. Υψηλάντης με επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη ζητά να αποκατασταθεί αδικία σε βάρος των υπαλλήλων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου που υπηρετούν στη Ρόδο.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με το Ν. 4407/2016 “Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις.” στο άρθρο 51 ορίζεται ότι :“…γ. Στο τέλος του στοιχείου αα` της περίπτωσης α` της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016 (Α` 33), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Προκειμένου για τους ΟΤΑ Β`βαθμού αποτελούνται από τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότησή του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός, της έδρας του, που πληρούν τις προϋποθέσεις….”

Η ρύθμιση αυτή αποστερεί από τους υπαλλήλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που κατοικούν στη Ρόδο και υπηρετούν στις υπηρεσίες της, στο μεγαλύτερο νησί της Περιφέρειας, της δυνατότητας επιλογής τους, μεταξύ των μη αιρετών μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του συγκεκριμένου δευτεροβάθμιου Ο.Τ.Α.

Η διάταξη αυτή είναι βαθύτατα μεροληπτική σε βάρος μιας μερίδας υπαλλήλων του και ουδόλως λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της μεγάλης αυτής νησιωτικής μας περιφέρειας.

Βέβαιος ότι θα επανεξετάσετε άμεσα τη συγκεκριμένη διάταξη και θα προβείτε σε σχετική διόρθωση της αδικίας αυτής,

Διατελώ με τιμή,

Βασίλειος Νικόλαος Α. Υψηλάντης

π. Βουλευτής Δωδεκανήσου

Close