Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΝΔ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021 ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΝΔ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021 ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΝΔ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021 ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2019 ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ο βουλευτής Δωδεκανήσου, κοσμήτορας και πρόεδρος της επιτροπής οικονομικών της Βουλής, Βασίλης Υψηλάντης, ήταν ο Εισηγητής της ΝΔ, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, για τον προϋπολογισμό δαπανών της Βουλής για το οικονομικό έτος 2021, τον προϋπολογισμό του έτους 2021 του «Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία» και τέλος τον απολογισμό δαπανών της Βουλής του οικονομικού έτους 2019. Υπέρ ψήφισαν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και η Ελληνική Λύση, ενώ παρών το ΚΚΕ και το Μέρα25.

Ο Βασίλης Α. Υψηλάντης επίσης έκανε εκτεταμένες αναφορές για τη σημαντική συνεισφορά της Βουλής για την αντιμετώπιση της πανδημίας, πέραν της ατομικής συνεισφοράς κάθε βουλευτή.

Τα κυριότερα σημεία της ομιλίας του Βασίλη Α. Υψηλάντη είναι τα ακόλουθα:

«Μετά την επεξεργασία στην Επιτροπή Προϋπολογισμού της Βουλής, συζητάμε προς έγκριση τον προϋπολογισμό δαπανών της Βουλής για το οικονομικό έτος 2021, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 123 του Κανονισμού της Βουλής.

Ο προϋπολογισμός για το έτος 2021 έρχεται σε μια περίοδο μιας πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, η οποία έχει δημιουργήσει έναν ιδιόρρυθμο και πρωτόγνωρο ασταθές οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον σε ολόκληρο τον κόσμο.

Και ο προϋπολογισμός, που εισάγεται προς επεξεργασία για το έτος 2021, έχει ως θεμελιώδη στόχο του, την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Βουλής και την κατά το Σύνταγμα υλοποίηση, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, της νομοθετικής λειτουργίας και του ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας.

Βασικό κριτήριο για την κατάρτιση των οικονομικών μεγεθών είναι η ενίσχυση της εξελεγκτικής πορείας της Βουλής. Άλλες επιδιώξεις είναι η ενσωμάτωση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, τεχνολογιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε κάθε υπηρεσία, η ορθολογική αξιοποίηση των κτιρίων της Βουλής, η βελτίωση των δεξιοτήτων και των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού και η ενίσχυση της εξωστρέφειας στο εσωτερικό και εξωτερικό με τις διακοινοβουλευτικές συνεργασίες και γενικότερα την Κοινοβουλευτική Διπλωματία. Τέλος έχουν προβλεφθεί επιπλέον πόροι για την αντιμετώπιση της έκτακτης επιδημιολογικής κρίσης, σε πιστώσεις υγειονομικών δαπανών αλλά και σε επιχορηγήσεις φορέων κοινωνικού  σκοπού. Από την άλλη έχουμε μείωση  των πιστώσεων που αφορούν δαπάνες μετακινήσεις των κοινοβουλευτικών αποστολών και εργαζομένων.

Ο προϋπολογισμός του 2021 ανέρχεται στο ποσό των 142.500.000 €, σύμφωνα με το όριο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής και είναι αυξημένος κατά 2.950.000 € σε σχέση με εκείνον του 2020 (ποσοστό απόκλισης 2,11 %). Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κόστους του τακτικού ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, από τους ορκωτούς λογιστές, λόγω της διεύρυνσης στο δεκαπλάσιο του πλήθους των ελεγχόμενων προσώπων (Δικαστικοί και Εισαγγελικοί λειτουργοί). Επιβαρύνεται από την κάλυψη κενών θέσεων επιστημονικού προσωπικού, που θα ολοκληρωθεί μέσω ΑΣΕΠ εντός του 2020, της μετάβασης στην επικουρική ασφάλιση των μονίμων και μετακλητών υπαλλήλων της Βουλής, καθώς και την αύξηση του κόστους στέγασης των υπηρεσιών της Βουλής και των γραφείων των Βουλευτών, μετά τη λήξη των μισθωτικών συμβολαίων εντός του έτους 2020.

Μέσω της ενίσχυσης, από τον τακτικό Προϋπολογισμό της Βουλής του 2019, του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων, το Ίδρυμα υλοποιεί εντός του 2021 εκδηλώσεις στα πλαίσια των εορτασμών των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες ανά μείζονα κατηγορία είναι:

Α. Στην κατηγορία 21 παροχές σε εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων των τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης τα προϋπολογιζόμενα ποσά για το Οικ. Έτος 2021 ανέρχονται στο ποσόν των 111.030.000 ευρώ, οι πιστώσεις προϋπολογισμού 2020 ποσόν 109.475.000 ευρώ, επιπλέον 1.555.000 ευρώ, δαπανηθέντα ποσά μέχρι 30.09.2020 ποσό 79.698.362,94 ευρώ.

Β. Στην κατηγορία 22 κοινωνικές παροχές (αποζημιώσεις συνταξιοδότησης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και βοηθήματα σε φυσικά πρόσωπα (οικονομικές ενισχύσεις εν είδει υιοθεσίας) για το Οικ. Έτος 2021 ανέρχονται στο ποσόν των 791.000 ευρώ, οι πιστώσεις προϋπολογισμού 2020 ποσόν  791.000 ευρώ, επιπλέον 0 ευρώ, δαπανηθέντα ποσά μέχρι 30.09.2020 756.000 ευρώ.

Γ. Στην κατηγορία 23 Μεταβιβάσεις (α. Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις και β. φορέων εξωτερικού Σε Ο.Τ.Α και λοιπά νομικά πρόσωπα, εισφορές και συμβατικές υποχρεώσεις σε διεθνείς οργανισμούς, γ. Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού (Ο.Τ.Α και λοιπά νομικά πρόσωπα), δ. Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις (καταβολή αποζημιώσεων σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και καταγγελιών συμβάσεων ) για το Οικ. Έτος 2021 ανέρχονται στο ποσόν των 2.189.000 ευρώ, οι πιστώσεις προϋπολογισμού 2020 ποσόν 1.819.000 ευρώ, επιπλέον 370.000 ευρώ, δαπανηθέντα ποσά μέχρι 30.09.2020 866.557,64 ευρώ.

Δ. Στην κατηγορία 24 αγορές αγαθών και υπηρεσιών για το Οικ. Έτος 2021 ανέρχονται στο ποσόν των 24.577.000 ευρώ, οι πιστώσεις προϋπολογισμού 2020 ποσόν 24.690.000 ευρώ, ολιγότερα 113.000 ευρώ, δαπανηθέντα ποσά μέχρι 30.09.2020 11.028.168,40 ευρώ.

Ε. Στην κατηγορία 29 πιστώσεις υπό κατανομή (ειδικό αποθεματικό της Βουλής) για το Οικ. Έτος 2021 προϋπολογίζεται στο ποσόν των 100.000 ευρώ, όπως και στον προϋπολογισμό για το  2020.

ΣΤ. Στην κατηγορία 31 πάγια περιουσιακά στοιχεία (πιστώσεις για έξοδα λοιπών υποδομών, μηχανημάτων, λογισμικού και προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας) για το Οικ. Έτος 2021 ανέρχονται στο ποσόν των 3.763.000 ευρώ, οι πιστώσεις προϋπολογισμού 2020 ποσόν 2.654.000 ευρώ, επιπλέον 1.109.000 ευρώ, δαπανηθέντα ποσά μέχρι 30.09.2020, 915.498,39 ευρώ.

Από πλευράς Διοικητικής Ταξινόμησης της Βουλής των Ελλήνων για το Οικονομικό Έτος 2021 στο φορέα Γραφεία Προέδρου και Αντιπροέδρων της Βουλής προϋπολογίζεται ποσόν 5.058.000 ευρώ, στη Γενική Γραμματεία της Βουλής ποσόν 54.182.000 και στις λοιπές αυτοτελείς Υπηρεσίες, μονάδες και Γραφεία 83.260.000 ευρώ.

Ειδική διακριτή αναφορά γίνεται στον προϋπολογισμό δαπανών, δύο ανεξάρτητων μονάδων, του γραφείου προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή Οικονομικού Έτους 2021 ποσού 477.000 ευρώ και της ειδικής υπηρεσίας επιτροπής ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης οικονομικού έτους 2021 και συγκεκριμένα για έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες 3.125.000 ευρώ και για έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων 1.000 ευρώ.

Οι προβλεπόμενες θέσεις υπαλλήλων για την περίοδο 2019-2020 είναι 2046, 795 μόνιμοι, 1066 ιδιωτικού δικαίου και 185 μετακλητοί. Στις 31.05.2020 (που σύμφωνα με την πάγια μεθοδολογία κατάρτισης του προϋπολογισμού αναφέρεται ως βάση εκτιμώμενης μισθολογικής δαπάνης η κατάσταση του προσωπικού την ημερομηνία αυτή) οι υπηρετούντες μόνιμοι υπάλληλοι  ήταν 664 έναντι 641 την 31η.5.2019, 762 έναντι 741 ιδιωτικού δικαίου και 134 έναντι 123 μετακλητών. Σύνολο 1560 έναντι 1505.

Αναφορικά με τον απολογισμό δαπανών Βουλής του Οικονομικού Έτους 2019 οι αρχικές πιστώσεις ήταν 141.850.000 ευρώ και μετά την εκτέλεση αιτιολογημένων αποφάσεων του Προέδρου της Βουλής, που αναφέρονται στο υποβληθέν πόρισμα και τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, διαμορφώθηκε σε 141.767.400 ευρώ. Από το ποσόν αυτό επεστράφησαν 159.700 ευρώ στο Γ.Λ.Κ. και το ύψος των πιστώσεων που χορηγήθηκαν τελικά ήταν 141.607.700,00 ευρώ. Επιπλέον επεστράφησαν στο Γ.Λ.Κ. και το ποσόν των 4.915,01 ευρώ που τελικά παρέμεινε αδιάθετο.

Ως διακριτό παράρτημα (άρθρο 11 του Οργανισμού του Ιδρύματος) έρχεται προς έγκριση ο Προϋπολογισμός του έτους 2021 του "Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία", καθώς και η Αναδιαμόρφωση του Προϋπολογισμού 2020 και του Απολογισμού 2019.

Το σύνολο των εσόδων από 1.1.2019 έως 31.12.2019 ήταν 1.273.397,29 ευρώ. Το σύνολο των εξόδων του έτους 2019 ήταν 1.654.329,57 ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 59,40% του ποσού των 2.785.000,00 που είχε προϋπολογιστεί και εγκριθεί από το Δ.Σ. του Ιδρύματος τον Φεβρουάριο του 2019. Στις 24.12.2019 κατατέθηκε συνολικά στο λογαριασμό όψεως του Ιδρύματος της Βουλής το ποσόν των 6.0000.000 ευρώ που αφορά για το ίδρυμα της Βουλής έσοδα επόμενων χρήσεων. Το σύνολο του διαθέσιμου αποθεματικού στις 31.12.2019 ανήλθε στο ποσό των 21.906.783,78 ευρώ.

Η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2020 προκύπτει λόγω της υπ’ αρ. πρωτ. 21227/12328/23.12.2019 Απόφασης του Προέδρου της Βουλής για επιχορήγηση του Ιδρύματος με το ποσό των δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000) για δαπάνες δράσεων που αφορούν στον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση για το έτος 2021.

Το σύνολο των διαθεσίμων κατά την 30.09.2020 ήταν 20.782.676,29 ευρώ. Το σύνολο των εσόδων του έτους 2021 υπολογίζεται σε 3.300.000 ευρώ τα οποία προέρχονται από επιχορήγηση της Βουλής των Ελλήνων 1.000.000,00 ευρώ, επιχορήγηση της Βουλής των Ελλήνων για δαπάνες δράσεων για τον εορτασμό των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση 2.000.000,00 ευρώ, πωλήσεις βιβλίων 50.000 ευρώ, τόκοι από προθεσμιακές καταθέσεις 250.000 ευρώ. Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα του 2021 είναι χαμηλότερα κατά 1.760.000,00 ευρώ σε σχέση με τα προϋπολογιζόμενα έξοδα του 2021, συνεπώς θα υπάρξει ανάλωση κεφαλαίου προκειμένου να εκτελεστεί ο προϋπολογισμός του 2021. Το σύνολο των εξόδων του έτους 2020 υπολογίζεται σε 5.060.000,00 ευρώ. Το ποσόν4 του προϋπολογισμού εξόδων του 2021 (5.060.000 ευρώ) είναι αυξημένο κατά 5,42% του προϋπολογισμού εξόδων του 2020 που ήταν 4.800.000,00 ευρώ.

Σε εκτέλεση του Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχων 2020, που εκπονήθηκε από την Ολομέλεια του Ε.Σ., υποβλήθηκε έκθεση κατασταλτικού ελέγχου δαπανών και υποχρεώσεων του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων οικονομικού έτους 2019, που αποτυπώνει τα αποτελέσματα του ελέγχου επί των δαπανών (ορθή εξόφληση όλων των ενταλμάτων) και υποχρεώσεων του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων, η οποία αφορά στην περίοδο από 1.1.2019 έως 31.12.2019 και των εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας. Ο έλεγχος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι εκχώρησαν νομίμως και κανονικώς οι πληρωμές των εντελλόμενων δαπανών, ωστόσο διατυπώνονται συστάσεις που αφορούν τη βελτίωση και την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικών δικλείδων του. Μετά από συζήτηση που έγινε επί των παρατηρήσεων θεωρούμε ότι α) την ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων αναφορών σ’ ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα δημοσιονομικής πολιτικής, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων μέσα από την επεξεργασία των οικονομικών δεδομένων, ώστε να καταργηθούν υπολογιστικά φύλλα, καταχώρισης δεδομένων σε διαφορετικά συστήματα, β) η λειτουργία υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου και γ) ο έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων να γίνεται από ανεξάρτητους ορκωτούς λογιστές.

Επιθυμώ για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω θερμά τα στελέχη και το προσωπικό του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, των εμπλεκομένων Διευθύνσεων αλλά και του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία που συνέβαλαν ώστε να έχουμε την πλήρη και διάφανη αυτή απολογιστική εικόνα αλλά και τους προϋπολογισμούς για το 2021.

Με βάση τα ανωτέρω εισηγούμαι την υπερψήφιση του Προϋπολογισμού Δαπανών της Βουλής Οικονομικού έτους 2021 και τον Απολογισμό Δαπανών της Βουλής Οικονομικού έτους 2019.»

Close