Ο Βασίλης Α. Υψηλάντης εισηγητής της ΝΔ στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ένταξη των περιοχών ισχύος του κτηματολογικού κανονισμού Δωδεκανήσου στο εθνικό κτηματολόγιο και εφαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας

Ο Βασίλης Α. Υψηλάντης εισηγητής της ΝΔ στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ένταξη των περιοχών ισχύος του κτηματολογικού κανονισμού Δωδεκανήσου στο εθνικό κτηματολόγιο και εφαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας

Ο Βασίλης Α. Υψηλάντης εισηγητής της ΝΔ στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ένταξη των περιοχών ισχύος του κτηματολογικού κανονισμού Δωδεκανήσου στο εθνικό κτηματολόγιο και εφαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας

Ο Κοσμήτορας της Βουλής των Ελλήνων και βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Α. Υψηλάντης είναι ο εισηγητής στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την «ένταξη των περιοχών ισχύος του κτηματολογικού κανονισμού Δωδεκανήσου στο εθνικό κτηματολόγιο και εφαρμογή σε αυτές της κοινής εθνικής νομοθεσίας». 

Η συζήτηση του σχεδίου νόμου ξεκινά σήμερα στην αρμόδια επιτροπή με την πρώτη ανάγνωση και θα συνεχιστεί τη Δευτέρα το πρωί με την ακρόαση των φορέων κατά την οποία αναμένεται να καταθέσουν γνώμη φορείς της Δωδεκανήσου σε σχέση με το θέμα, να συνεχιστεί το απόγευμα με την κατ’ άρθρο συζήτηση και να ολοκληρωθεί την Τρίτη με την δεύτερη ανάγνωση.

Το ΝΣ αναμένεται να συζητηθεί και να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής την προσεχή Πέμπτη.

Ο βουλευτής Δωδεκανήσου τόνισε ότι με το νομοσχέδιο αυτό μπαίνουν οι βάσεις για την μετάπτωση των κτηματολογίων της Ρόδου - Κω και Λέρου στο εθνικό Κτηματολόγιο ενώ τόνισε και το δίκαιο του αιτήματος να καταργηθεί το άρθρο 3 του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου . 

Το Κτηματολογικό καθεστώς των Δωδεκανήσων ορίστηκε το 1929 επί Ιταλοκρατίας με το Κανονιστικό Διάταγμα 132/1929. 

Το διάταγμα διατηρήθηκε σε ισχύ μετά την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στον εθνικό κορμό με τον Ν. 510/1947. 

Αποτελούσε ένα εξαιρετικό για την εποχή του νομοθέτημα, πλην όμως, θέσπιζε ένα εκ διαμέτρου διαφορετικό σύστημα από το καθεστώς που ίσχυε για τη λειτουργία των υποθηκοφυλακείων στην υπόλοιπη χώρα. 

Με το άρθρο 14 του Ν. 2308/1995, περί «Κτηματογράφησης και Εθνικού Κτηματολογίου», ορίστηκε ότι: «Η ένταξη στο Εθνικό Κτηματολόγιο των περιοχών που υπάγονται στον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου, καθώς και άλλα συναφή ζητήματα ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα. 

Μετά την παρέλευση 23 ετών, θεσπίστηκε ο Ν. 4512/2018, στο οποίο «προβλέπεται η σύσταση Κτηματολογικού Γραφείου Δωδεκανήσου, με έδρα τη Ρόδο». 

Ήδη έχουν παρέλθει 4 έτη από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος ως προς την πολυπόθητη ένταξη του Κτηματολογίου Ρόδου στον νεοσυσταθέντα φορέα με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Αυτό το ζήτημα επιχειρείται να διευθετηθεί με το παρόν νομοσχέδιο. 

Ειδικότερα, με το Νομοσχέδιο που καταρτίστηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επιχειρείται: 

  • Η ένταξη των ακινήτων των περιοχών ισχύος του Κανονισμού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο. 
  • Η θέσπιση διαδικασίας μετάπτωσης των κτηματολογικών δεδομένων του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου στο πρότυπο του Εθνικού Κτηματολογίου. 
  • Η επίτευξη ομοιομορφίας στην καταχώριση και παρουσίαση των πληροφοριών που αφορούν σε ακίνητα ή ειδικά ιδιοκτησιακά αντικείμενα στις περιοχές ισχύος του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου. 
  • Η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες και επαγγελματίες σχετικά με τα ακίνητα. 
  • Ο καθορισμός συγκεκριμένων κανόνων για την κτήση και την απώλεια εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων, ιδίως στις προϋποθέσεις κτήσης ακινήτου με χρησικτησία, οι οποίες παρουσιάζουν, υπό το ισχύον καθεστώς, αποκλίσεις από τα γενικά ισχύοντα στην κοινή νομοθεσία, οι οποίες διατηρούνται, σεβόμενοι την υπάρχουσα κατάσταση και εγγυώνται στην ασφάλεια των δικαιωμάτων που έχουν ήδη αποκτηθεί.
  • Ενίσχυση ασφάλειας συναλλαγών και κατοχύρωση εμπιστοσύνης πολιτών στο θεσμό του Εθνικού 

Το Νομοσχέδιο διαρθρώνεται σε δύο ουσιαστικά μέρη: 

Στο Πρώτο Μέρος περιλαμβάνονται διατάξεις τεχνικού κυρίως χαρακτήρα για την μετάπτωση του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο. 

Στα επόμενο μέρος επιχειρούνται, ωστόσο, πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. 

Πιο συγκεκριμένα, στο Β Μέρος: 

Θεσπίζεται η απευθείας διασύνδεση του Ελληνικού Κτηματολογίου με τα Ληξιαρχεία. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι πλέον το Κτηματολογικό Φύλλο μέσα από τη διασύνδεση του με τα Ληξιαρχεία θα ενημερώνεται αυτόματα για τα στοιχεία της ληξιαρχικής πράξης του θανάτου κάθε δικαιούχου σε κτηματολογική εγγραφή, καθώς και το χρόνο έναρξης λειτουργίας του συστήματος. Επιπλέον, προβλέπεται ότι οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος-δικαιούχου κτηματολογικής εγγραφής στο εξής έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν το αρμόδιο κάθε φορά κτηματολογικό φύλλο ότι κληρονομούν τον δικαιούχο, προκειμένου να σημειώνονται στο οικείο κτηματολογικό φύλλο, στο πεδίο των προσθέτων πληροφοριών ως κληρονόμοι. 

Μια ακόμα σημαντική τομή, που αφορά τους πολίτες είναι η πρόβλεψη εξουσιοδοτικής διάταξη για την διαδικασία έκδοσης του ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας. Δηλαδή, ενοποιείται η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

Επίσης, προβλέπεται η λύση του συμφώνου συμβίωσης με τη χρήση ψηφιακών μέσων, κατ΄ αντιστοιχίαν με τα ισχύοντα για το άυλο συναινετικό διαζύγιο. 

Στο Τρίτο Μέρος του Νομοσχεδίου θεσπίζονται μεταβατικές διατάξεις.

Close