Επιχορήγηση του Δήμου Νισύρου

Επιχορήγηση του Δήμου Νισύρου

Επιχορήγηση του Δήμου Νισύρου

Με απόφασή του ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, ενέκρινε την επιχορήγηση του Δήμου Νισύρου, μέχρι του ποσού των επτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων είκοσι ΕΥΡΩ και ογδόντα ενός λεπτών (734.020,81€) για την προμήθεια νέας μονάδας αφαλάτωσης.

Στην προσπάθεια αυτή συνεργάστηκε στενά ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Α. Υψηλάντης με τον Δήμαρχο Νισύρου Χριστοφή Κορωναίο και με τη συμβολή του Γενικού Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής Εμμανουήλ Κουτουλάκη. 

Η απόφαση αφορά την προμήθεια-εγκατάσταση νέας μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 κυβικών μέτρων ανά ημέρα, την αναβάθμιση της υφιστάμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης διανομής ηλεκτρικής ενέργειας των μ/α (υφιστάμενων και νέας) και την κατασκευή νέου συνοδού έργου απόρριψης άλμης των αφαλατώσεων. 

Close