ΒΑΣ. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ»

ΒΑΣ. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ»

ΒΑΣ. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ»

Βασίλης Α. Υψηλάντης: «Οριστική ρύθμιση της τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους χερσαίας ζώνης λιμένα από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κυρίως στην Καλύμνου και παροχή της δυνατότητας σε ξενοδοχειακές μονάδες να προβαίνουν στην τοποθέτηση υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων, απαραίτητων για την υλοποίηση έργων όπως αφαλατώσεων και βιολογικών.»

Ύστερα από αιτήματα που διατύπωσαν φορείς της Δωδεκανήσου και με ιδιαίτερη επιμέλεια των θεμάτων, του Βουλευτή Δωδεκανήσου Βασίλη Α. Υψηλάντη με τα αρμόδια υπουργεία, επιλύονται δυο σημαντικά θέματα που αφορούν και την περιοχή μας. Το πρώτο αφορά την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους χερσαίας ζώνης λιμένα από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κυρίως την περίπτωση της Καλύμνου και η άλλη αφορά τη δυνατότητα ξενοδοχειακών μονάδων να προβαίνουν στην τοποθέτηση υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων, απαραίτητων για την υλοποίηση έργων, που εξυπηρετούν τη λειτουργία τους, όπως για παράδειγμα την αφαλάτωση και τον βιολογικό καθορισμό. Συγκεκριμένα οι δύο αυτές διατάξεις προβλέπουν τα ακόλουθα : Η μεν πρώτη αφορά τροπολογία επί του άρθρου 7 που προβλέπει ότι: « Με την εν λόγω ρύθμιση θεσπίζεται για το διάστημα από 1.6.2020 μέχρι και 31.10.2020 η δυνατότητα επέκτασης του παραχωρούμενου χώρου για την απλή χρήση χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα για την ανάπτυξη έως και διπλάσιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών σκίασης, ο οποίος χώρος δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του διπλάσιου του αρχικού χώρου και χωρίς την καταβολή ανταλλάγματος. Οι εν λόγω παραχωρήσεις δικαιώματος χρήσης χωρών της ζώνης λιμένα αφορούν σε παραχωρήσεις που δεν συνοδεύονται από οποιοδήποτε έργο μόνιμης ή προσωρινής φύσης. Επίσης, σε περίπτωση μη δυνατότητας παραχώρησης πρόσθετου χώρου προβλέπεται η δυνατότητα μείωσης του καθορισθέντος ανταλλάγματος σε ποσοστό έως 50% για τους μήνες εφαρμογής της ρύθμισης. Η δεύτερη αφορά τροπολογία επί του άρθρου 1που προβλέπει : « Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα στα κύρια τουριστικά καταλύματα των υποπερ. αα’, ββ’ και δδ’ της περ.α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4276 / 2014 να προβαίνουν σε

τοποθέτηση υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων, απαραίτητων για την υλοποίηση έργων που εξυπηρετούν τη λειτουργία τους, όπως για παράδειγμα την αφαλάτωση και το βιολογικό καθαρισμό. Η δυνατότητα παραχώρησης της χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης και λοιπών κοινοχρήστων αγαθών για την εκτέλεση των έργων αυτών προβλέπεται αποκλειστικά για συγκεκριμένες κατηγορίες ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων που, υπό τον όρο εξασφάλισης περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να προβαίνουν σε τοποθέτηση υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων, με γνώμονα πάντα τη βιώσιμη ανάπτυξη και το σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.».

Τα ως άνω προβλέπονται στη με αριθμό 394-55/10.07.2020 Υπουργική Τροπολογία με θέμα «1. Τοποθέτηση υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων από κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα 2. Δικαίωμα διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων του ΟΣΕ εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένος 3. Ρύθμιση για τις διαδικασίες ειδικής εκκαθάρισης δημοσίων επιχειρήσεων 4. Ρυθμίσεις ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων 5. Ρυθμίσεις θεμάτων για τη λειτουργία της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» 6. Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους χερσαίας ζώνης λιμένα από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος» που κατατέθηκε στο σ/ν «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις» και το οποίο συζητήθηκε και ψηφίστηκε στην Ολομέλειας της Βουλής της 14ης/7/2020.

Close