ΒΑΣΙΛΗΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ»

ΒΑΣΙΛΗΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ»

ΒΑΣΙΛΗΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ»

Με το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θεσπίζεται μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιώτικο χώρο. Με μέτρα ενίσχυσης της νησιωτικής οικονομίας και πέντε σημαντικές διατάξεις, ορίζεται ένα νέο πλαίσιο της νησιωτικής πολιτικής. 

Οι διατάξεις του νέου νομοσχεδίου προβλέπουν μέτρα για την ενίσχυση και την αναδιάρθρωση του παραγωγικού αναπτυξιακού προτύπου των νησιωτικών περιοχών, δημιουργούνται χρηματοδοτικά εργαλεία με πόρους του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ. Συμπεριλαμβάνονται πέντε σημαντικές διατάξεις για τη Διεθνή Ναυτιλία, για Ναυτικούς και την εκπαίδευσή τους, για πλοηγική υπηρεσία, για λιμενικές εγκαταστάσεις και λιμένες και επιχειρήσεις ξύλινων σκαφών. 

Προβλέπεται η παροχή κάθε μορφής χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Θαλάσσια Οικονομία ιδίως σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

Μέσω του προγράμματος «Νέαρχος» χρηματοδοτούνται έργα δημοσίου χαρακτήρα στους τομείς των λιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων, κτηριακών υποδομών και εξοπλισμών των λιμενικών αρχών, των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, κ.ά.

Ταμείο Θαλάσσιας-Γαλάζιας Οικονομίας

Προβλέπεται η σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου για την ανάπτυξη και την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στον τομέα της Θαλάσσιας Οικονομίας και Γαλάζιας Ανάπτυξης.

Close