Απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα ζητήματα ενίσχυσης του πρωτογενή τομέα στα νησιά

Απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα ζητήματα ενίσχυσης του πρωτογενή τομέα στα νησιά

Απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα ζητήματα ενίσχυσης του πρωτογενή τομέα στα νησιά

Στην από 16/06/2022 Αναφορά του Κοσμήτορα της Βουλής και Βουλευτή Δωδεκανήσου Βασιλείου Νικόλαου Α. Υψηλάντη, απάντησε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γεώργιος Γεωργαντάς, σχετικά με τα προβλήματα και την ανάγκη ενίσχυσης των αγροτών στα νησιά μας.

Αφορμή της Κοινοβουλευτικής αυτής Αναφοράς υπήρξε σχετική επιστολή του κ. Ανδρέα Καλή, Προέδρου του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αστυπάλαιας, ενώ η απάντηση αυτή, συνοδεύεται και με επιστολή του Πρόεδρου του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου σχετικά με τη διεκδίκηση αποκατάστασης των ζημιών στις καλλιέργειες.

Τα πλήρη κείμενα των Απαντήσεων είναι τα ακόλουθα:

Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

« Σχετικά με την ανωτέρω Αναφορά που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Β.-Ν. Υψηλάντης, σας  πληροφορούμε τα εξής: 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Κυβέρνηση συνολικά, έχουν προχωρήσει σε σειρά μέτρων προκειμένου ο πρωτογενής τομέας και οι Έλληνες παραγωγοί σε όλη την Επικράτεια, να λάβουν την απαιτούμενη στήριξη για την αντιμετώπιση των δυσχερειών που έχουν προκαλέσει οι αλλεπάλληλες παγκόσμιες κρίσεις. 

Συγκεκριμένα για την κτηνοτροφία και προκειμένου να στηριχθούν οι κτηνοτρόφοι για την αγορά ζωοτροφών, εκτός από τη μείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές, προβλέφθηκε, με το άρθρο 61 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α’ 71/7.4.2022), η χορήγηση ενίσχυσης σε επιχειρήσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, σε ποσοστό 2% επί του τζίρου τους για το έτος 2021 και δυνάμει της υπ’ αριθμ. 600/102813 (ΦΕΚ Β’ 1852/14.4.2022) ΚΥΑ καταβλήθηκαν αρχικά 36,7 εκατ. ευρώ. Εν συνεχεία, με την υπ’ αριθμ. 938/176385/24-6-2022 ΚΥΑ «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 600/102813/14.4.2022 (Β’ 1852) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τη χορήγηση ενίσχυσης στους Κτηνοτρόφους σε όλη την Επικράτεια σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4919/2022 (Α’ 71)» (Β’3273), προχωρήσαμε σε περαιτέρω στήριξη των κτηνοτρόφων, διευρύνοντας τον αριθμό των κτηνοτρόφων που θα λάβουν το 2% για αγορά ζωοτροφών. Συγκεκριμένα:

- δίνεται η δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες, που εγγράφηκαν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων έως τις 30 Ιουνίου 2022 αντί της 31ης Δεκεμβρίου 2021, που προέβλεπε η αρχική απόφαση, να λάβουν την προβλεπόμενη ενίσχυση 2%, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. 

- τροποποιείται ο υπολογισμός της ενίσχυσης ως προς τους νεοεισερχόμενους αγρότες, δηλαδή, όσους έκαναν έναρξη μέσα στο έτος 2021, προκειμένου το 2% να υπολογιστεί επί των εξόδων τους και όχι των εσόδων τους που όριζε η αρχική απόφαση. 

Αναφέρουμε ότι, ειδικά στα μικρά νησιά του Αιγαίου, ο τομέας της κτηνοτροφίας ενισχύεται με το κοινοτικό πρόγραμμα «Ειδικά Μέτρα για τη γεωργία στα Μικρά Νησιά του Αιγαίου». Το εν λόγω πρόγραμμα έχει στόχο να περιοριστούν οι ιδιαίτερες δυσχέρειες που χαρακτηρίζουν τη γεωργική παραγωγή των μικρών νησιών του Αιγαίου, οι οποίες απορρέουν από τον νησιωτικό τους χαρακτήρα, τη μικρή έκταση, το ορεινό ανάγλυφο, τις κλιματικές συνθήκες, την οικονομική εξάρτηση από έναν μικρό αριθμό προϊόντων και την απόστασή τους από τις αγορές. Περιλαμβάνει μέτρα που έχουν ως σκοπό να μειώσουν τις δαπάνες μεταφοράς και τις πρόσθετες επιβαρύνσεις, ιδιαίτερα κατά τον εφοδιασμό τους μέσω άλλων νησιών, δημιουργώντας ένα ειδικό καθεστώς εφοδιασμού και επιπλέον μέτρα με σκοπό να διατηρήσουν την ανάπτυξη της τοπικής γεωργικής παραγωγής και την ενθάρρυνση των γεωργών να παράγουν προϊόντα ποιότητας. 

Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται ετησίως σε 23.930.000€, εκ των οποίων ποσό 6.545.000€ αφορά στο ειδικό καθεστώς εφοδιασμού και ποσό 17.335.000€ στη στήριξη της τοπικής γεωργικής παραγωγής. Επιπλέον, η Ελλάδα, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που παρέχεται από το ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο, χορηγεί επιπλέον εθνική χρηματοδότηση για το μέτρο της μελισσοκομίας και το μέτρο της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Ειδικότερα, η κτηνοτροφία στα νησιά του Αιγαίου ενισχύεται μέσω του μέτρου «Παραδοσιακά τυριά γιαούρτι Ενίσχυση γάλακτος», για το οποίο η Ελλάδα, πέραν των κοινοτικών πόρων του προγράμματος, ύψους 3.790.000 €, χορηγεί εθνικούς πόρους, ύψους 547.000€. 

Αναλυτικότερα,την29η-6-2022καταβλήθηκαν: 

2.977.655,08 ευρώ σε 2.561 δικαιούχους ενίσχυσης για την παραγωγή πρόβειου γάλακτος με προορισμό την παραγωγή τυριού στα ΜΝΑ 1.012.499,10 ευρώ σε 310 δικαιούχους ενίσχυσης για την παραγωγή αγελαδινού γάλακτος με προορισμό την παραγωγή τυριού στα ΜΝΑ 264.864,38 ευρώ σε 709 δικαιούχους ενίσχυσης για την παραγωγή αίγειου γάλακτος με προορισμό την παραγωγή τυριού στα ΜΝΑ. 

Επίσης, για τη στοχευμένη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πέραν των άλλων άμεσων ενισχύσεων, χορηγεί συνδεδεμένες ενισχύσεις τόσο στους τομείς του βόειου και πρόβειου/αιγείου κρέατος όσο και στον τομέα των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών (πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή και πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή). Για τα εν λόγω μέτρα, οι διατιθέμενοι πόροι για τα έτη ενίσχυσης 2021 και 2022 ανέρχονται σε ετήσια  βάση περίπου στο ποσό των 124 εκατ. €. Αυτό σημαίνει ότι, στο πλαίσιο της συνδεδεμένης στήριξης, ποσοστό περίπου 70% των συνολικών διαθέσιμων πόρων αφιερώνεται στον τομέα της κτηνοτροφίας, αντικατοπτρίζοντας τη σημασία που αποδίδει το Υπουργείο μας στον εν λόγω τομέα. 

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων και στη μεταβατική περίοδο της τρέχουσας ΚΑΠ (2021-2022), χορηγείται: 

1. συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του αιγοπρόβειου κρέατος, με ετήσιο προϋπολογισμό 54.386.238€ 

2. συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του βόειου κρέατος, με ετήσιο προϋπολογισμό 35.016.195€ 

3. συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα της κτηνοτροφίας, που αφορά κτηνοτρόφους βοοτροφικών και αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων (χωρίς γη / πρώην δικαιώματα), με ετήσιο προϋπολογισμό 2.717.524€ και 539.650€, αντίστοιχα .

4. συνδεδεμένη ενίσχυση στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή, με ετήσιο προϋπολογισμό 6.582.432€ και 

5. συνδεδεμένη ενίσχυση στα πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή, με ετήσιο προϋπολογισμό 24.871.3962€. 

Αναφέρουμε ότι, στο πλαίσιο πληρωμής άμεσων ενισχύσεων για τις αιτήσεις έτους 2021 καταβλήθηκαν: 

α) στις 23.03.2022, στον τομέα των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, 23.604.211,98 ευρώ σε 65.348 δικαιούχους στην καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών σανοδοτικών ψυχανθών και 6.114.622,45 ευρώ σε 22.742 δικαιούχους στην καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών. 

β) στις 20.04.2022, 51.557.374,37 ευρώ σε 37.864 δικαιούχους στον τομέα του αιγοπροβείου κρέατος και 33.030.827,45 ευρώ σε 8.734 δικαιούχους στον τομέα του βόειου κρέατος. 

γ) στις 29.06.2022, 2.567.015,32 ευρώ σε 70 δικαιούχους της συνδεδεμένης ενίσχυσης βοοτρόφων (μέτρο 1) και 516.736,88 ευρώ σε 42 δικαιούχους της συνδεδεμένης ενίσχυσης αιγοπροβατοτρόφων (μέτρο 2). 

Όσον αφορά στη μελλοντική ΚΑΠ, στα πλαίσια της αναθεώρησης του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επαναξιολογούμε το πλαίσιο του καθεστώτος των συνδεδεμένων ενισχύσεων που επιβάλλουν οι διεθνείς συγκυρίες. 

Συγκεκριμένα εξετάζεται, σε σχέση με τα ζώα εκτροφής, η επιδότηση ανά θηλάζουσα αγελάδα με 145 ευρώ, για τα εκτρεφόμενα ζώα ελληνικών φυλών έως 12 μηνών μέχρι 200 ευρώ και η ενίσχυση με 250 ευρώ σε όσους αγοράζουν για πάχυνση μόνο ζώα ελληνικών φυλών. Επίσης επιδιώκεται, εκτός από το μαλακό σιτάρι και το κριθάρι, η ένταξη και του καλαμποκιού (αραβόσιτου) στους τομείς που θα λάβουν συνδεδεμένη στήριξη κατά τη νέα περίοδο. 

Σημειώνεται ότι, για να εξασφαλιστεί η επάρκεια σε ζωοτροφές για τη σίτιση των κτηνοτροφικών ζώων και να αποφευχθούν τα φαινόμενα κερδοσκοπίας και παραπλάνησης για την κατάσταση της αγοράς, μετά την αστάθεια που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία στις αγορές και τη διακίνηση των αγροτοδιατροφικών προϊόντων, ως Κυβέρνηση νομοθετήσαμε τη δημιουργία συστήματος υποχρεωτικής καταγραφής των αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων (α. 87 του Ν. 4916/2022, ΦΕΚ Α΄65/28.3.2022). 

Η διαδικασία καταγραφής τους, ξεκίνησε άμεσα, με την έκδοση στις 4.4.2022 της υπ’ αριθμ. 1368 (ΦΕΚ Β΄ 1549) ΚΥΑ, ενώ με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η σχετική υποχρέωση για τη δήλωση των αποθεμάτων παρατείνεται για ένα ακόμη τρίμηνο. 

Συγκεκριμένα η υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β’ 3236/24.6.2021) προβλέπει ότι «οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 87 του ν. 4916/2022 (Α’ 65), καθώς και όσες εξειδικεύθηκαν με την υπ’ αρ. 1368/01.04.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Δήλωση αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» (Β’ 1549), παρατείνονται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας», η δε απόφαση ισχύει από τις 28 Ιουνίου 2022. 

Αναφέρουμε επίσης ότι, προχωρήσαμε σε μείωση του ΦΠΑ στα λιπάσματα από 13% στο 6%. 

Ο πρωτογενής τομέας στηρίζεται επιπρόσθετα και από τις γενικότερες παρεμβάσεις της Κυβέρνησης στον τομέα των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως: 

α) Το μέτρο της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για το αγροτικό πετρέλαιο για το 2022 (α. 50 του Ν. 4916/2022, ΦΕΚ Α΄/28.3.2022). Μάλιστα, πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι, ο ΕΦΚ για το πετρέλαιο που αγόρασαν οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες το α' εξάμηνο του 2022, θα τους επιστραφεί εντός του μηνός Αυγούστου αντί του Νοεμβρίου. 

β) Την επιδότηση στην αντλία του πετρελαίου κίνησης (diesel) με 0,12 ευρώ/λίτρο ή 0,15 ευρώ/λίτρο με τον ΦΠΑ (α. 82 του Ν. 4916/2022, ΦΕΚ Α΄/28.3.2022). Η εν λόγω επιδότηση κάλυψε το τρίμηνο Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου και συνεχίζεται για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο. 

γ) Την κάρτα καυσίμων (α. 81 του Ν. 4916/2022, ΦΕΚ Α΄/28.3.2022), την επιδότηση δηλαδή για την αγορά καυσίμων, η οποία ομοίως συνεχίζεται για το επόμενο τρίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. 

δ) Την επιδότηση για την κάλυψη του 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος αγροτικής χρήσης Αυγούστου έως και Δεκεμβρίου 2021 με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/13046/455/10-2-2022 απόφαση (Β΄560) «Χορήγηση επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με παροχές αγροτικής χρήσης» που εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από κοινού με τα Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Σημειώνουμε ότι, η ανωτέρω επιδότηση συνεχίζεται από τον Ιανουάριο του 2022, με σχετική πρόβλεψη ανά μήνα. Επίσης, στο ευρύτερο πλαίσιο στήριξης της κτηνοτροφίας, με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δόθηκαν πρόσθετοι πόροι, ύψους 171 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της βιολογικής κτηνοτροφίας και 100 εκατ. ευρώ, για κτηνοτρόφους και γεωργούς, στο πρόγραμμα των Νέων Γεωργών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022. 

Σημειώνουμε ότι , μετά από σειρά παρεμβάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνεχόμενα Συμβούλια Υπουργών, ανακοινώσαμε ότι, εκτός των 26 εκατ. ευρώ από το αποθεματικό κρίσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνεται πλέον η δυνατότητα αξιοποίησης έως 5% των κονδυλίων του Πυλώνα II της ΚΑΠ. Οι πρόσθετοι αυτοί ευρωπαϊκοί πόροι θα δοθούν το επόμενο διάστημα και θα αξιοποιηθούν για την περαιτέρω στήριξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Σε σχέση με τα θέματα που θίγονται στην Αναφορά 2703/17-6-2022 και άπτονται των αρμοδιοτήτων του ΕΛΓΑ, σας διαβιβάζουμε επιπλέον το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8571/21-6-2022 έγγραφο του εν λόγω Οργανισμού. Τέλος, αρμόδιο να απαντήσει για τα θέματα που το αφορούν, είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προς το οποίο διαβιβάζεται ηλεκτρονικά η Αναφορά 2703/17-6-2022 με το παρόν έγγραφο. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

 Από τον ΕΛΓΑ:

« Σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με το νέο Νόμο 3877/2010 (ΦΕΚ 160 Α΄/ 20.9.2010) καθιερώθηκε η Ενιαία Δήλωση
Καλλιέργειας/ Εκτροφής, η οποία θα υποβάλλεται από τους παραγωγούς σε ετήσια βάση. υποβολή της Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής είναι υποχρεωτική για όλους όσους διατηρούν αγροτική εκμετάλλευση είτε είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες είτε όχι.H Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής (ΔΚΕ) υποβάλλεται μαζί με την Αίτηση για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ) που υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ .

Η ειδική ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται απευθείας μέσα από την εφαρμογή που χρησιμοποιείται για την παραλαβή και επεξεργασία της Αίτησης για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης και τα λοιπά καθεστώτα στήριξης στα πλαίσια των Κανονισμών (ΕΚ) 73/2009 και 1405/2006 του Συμβουλίου (δήλωση ΟΣΔΕ).Για τη φυτική παραγωγή, η ασφαλιζόμενη αξία της αγροτικής παραγωγής, ανά παραγωγό, επί της οποίας υπολογίζεται η ειδική ασφαλιστική εισφορά, ορίζεται με βάση τη μέση παραγωγή για κάθε καλλιέργεια και την τιμή του παραγόμενου προϊόντος ανά κιλό ή τεμάχιο, ανάλογα με την καλλιέργεια. Για τον προσδιορισμό των αποδόσεων ανά νομό και της τιμής ανά κιλό χρησιμοποιούνται τα στοιχεία των πορισμάτων εκτίμησης της τελευταίας πενταετίας που τηρούνται στη βάση δεδομένων του ΕΛ.Γ.Α. Ο δε ο τρόπος υπολογισμού της υποχρεωτικής ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς για την φυτική παραγωγή είναι η ασφαλιζόμενη αξία της παραγωγής, επί τον συντελεστή εισφοράς ο οποίο σημειωτέων παραμένει ίδιος από το 2011 στο 4% .Κατόπιν τούτων και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία από τον ΕΛ.Γ.Α κάθε χρόνο εκδίδεται ο τιμοκατάλογος ασφάλισης των προϊόντων.

Ειδικότερα κάθε χρόνο, με την υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας-Εκτροφής, υπολογίζεται η ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α σύμφωνα με τις δηλωθείσες καλλιέργειες από τους παραγωγούς και τις τιμές του Τιμοκαταλόγου ΕΛ.Γ.Α. Οι τιμές προκύπτουν από την στατιστική ανάλυση των τιμών παραγωγού των καλλιεργειών της προηγούμενης πενταετίας (μέσος όρος) και των εκτάσεων των καλλιεργειών που δηλώνονται ανά Νομό στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ). Οι τιμές των καλλιεργειών ανά Νομό συλλέγονται από τα αρμόδια Υποκαταστήματα και αποστέλλονται οι μέσες τιμές ανά προϊόν στην Κεντρική Υπηρεσία. Κατόπιν τούτου η εισφορά που πληρώνει ο παραγωγός για τα γεώμηλα είναι 27,9 ευρώ/στρέμμα . 

Ο ΕΛ.Γ.Α. κατανοεί πλήρως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, ωστόσο, πρέπει να γίνει γνωστό ότι ο Οργανισμός είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης των αποζημιώσεων και κατά επέκταση της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς που αποτελούν μέρος της νομοθεσίας, για την τήρηση της οποίας ελέγχεται επ΄ απειλή σοβαρών κυρώσεων. Συμπερασματικά σε κάθε περίπτωση η πολιτεία και τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και τις ανάγκες που αναδεικνύονται σε κάθε κλάδο μελετώντας τα αιτήματα των παραγωγών και παρεμβαίνουν με τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και προσαρμογές όπου χρειάζεται, εφόσον είναι εφικτό βάσει της νομοθεσίας ώστε να στηριχθούν αποτελεσματικά οι πληγέντες, η τοπική οικονομία και η κοινωνία καθώς και ο ασφαλιστικός φορές ο ΕΛ.Γ.Α. για την υλοποίηση της αγροτικής ασφάλισης της πατρίδας μας.

Επιπλέον πρέπει να τονιστεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Αθηνών στην δικαιοδοσία του οποίου είναι και η νήσος Αστυπάλαια δεν έχουν υποβληθεί αιτήματα εκ μέρους των παραγωγών τα τελευταία χρόνια για ζημιές για οποιαδήποτε καλλιέργεια (όπως πατάτες). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ»

Close