Απάντηση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ίδρυση Εσπερινού ΕΠΑΛ στην Κάλυμνο

Απάντηση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ίδρυση Εσπερινού ΕΠΑΛ στην Κάλυμνο

Απάντηση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ίδρυση Εσπερινού ΕΠΑΛ στην Κάλυμνο

Ανοικτό άφησε το θέμα ίδρυσης Εσπερινού ΕΠΑΛ στην Κάλυμνο, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων με απάντηση της σε Κοινοβουλευτική Αναφορά του Βουλευτή Δωδεκανήσου Βασίλη Α. Υψηλάντη 

Στην κοινοβουλευτική αναφορά με αριθμό 642/26-11-2021 που είχε απευθύνει ο βουλευτής Δωδεκανήσου και Κοσμήτορας της Βουλής Βασίλης Α. Υψηλάντης, μετά από επιστολή του Επάρχου Καλύμνου Εμμανουήλ Γεωργίου Μουσελλή, σχετικά με αίτημα ίδρυσης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. απάντησε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως. 

Η Υπουργός αναφέρεται διεξοδικά σε όλη τη μέχρι τώρα πορεία της εξέτασης αυτού του αιτήματος και παραθέτει τις προϋποθέσεις υλοποίησης για την λειτουργία της σχολικής αυτής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το πλήρες κείμενο της απαντήσεως είναι το ακόλουθο: 

«Σε απάντηση του ανωτέρω Μέσου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα: Τα θέματα των σχολικών μεταβολών στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) για το προσεχές σχολικό έτος 2022-2023 ρυθμίζονται από την υπ’ αριθ. πρωτ. 145334/Δ4/12-11- 2021 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2022-2023». Με την εν λόγω Εγκύκλιο, η οποία απεστάλη από τη Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης του Υ.ΠΑΙ.Θ. στο σύνολο των Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ), των Περιφερειακών Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) και των Δήμων της χώρας, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ιδρύσεις, συγχωνεύσεις, καταργήσεις, προσθήκες τομέων/ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ.) και περιγράφεται η διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα και οι ενέργειες των εμπλεκόμενων φορέων. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί στο πληροφοριακό σύστημα MySchool του Υ.ΠΑΙ.Θ. η αρμόδια Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου υπέβαλε, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, την πρότασή της για την ίδρυση και λειτουργία, από το σχολικό έτος 2022-2023, Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. στην Κάλυμνο, εκτιμώμενου δυναμικού πενήντα (50) μαθητών. Με το υπ’ αριθ. 5149/15-11-2021 έγγραφό της, η Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου γνωστοποίησε την ανωτέρω πρόταση στον Δήμο Καλύμνου ζητώντας τη γνωμοδότηση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου για τη σχολική μεταβολή, συνοδευόμενη από τις αναγκαίες Βεβαιώσεις που εκδίδονται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και την αρμόδια Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη διασφάλιση της κάλυψης των λειτουργικών εξόδων του προτεινόμενου προς ίδρυση ΕΠΑ.Λ. Ο Δήμος Καλυμνίων με την υπ’ αριθ. 105/22-11- 2021 Απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, γνωμοδότησε θετικά για την ίδρυση του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Καλύμνου. Η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συνοδεύεται από τις απαιτούμενες βεβαιώσεις για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της νέας σχολικής μονάδας. Τέλος, ο αρμόδιος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, αποδεχόμενος το σκεπτικό του οικείου Δ/ντη Δ/θμιας Εκπαίδευσης, καταχώρησε στο πληροφοριακό σύστημα MySchool τη θετική εισήγησή του για την προτεινόμενη σχολική μεταβολή. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.4763/2020 (Α΄254) με θέμα «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης […..] και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 66 του Προεδρικού Διατάγματος 18/2018 (Α΄31), όπως ισχύει, ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, η παρακολούθηση, η προώθηση και η διαμόρφωση των προτάσεων πολιτικής που εφαρμόζονται για την επαγγελματική εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και δια βίου μάθηση ανατίθενται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.). Επιπλέον, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4763/2020 έχει συσταθεί στο Υ.ΠΑΙ.Θ. το Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.), το οποίο έχει ως αποστολή την υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον σχεδιασμό της εθνικής πολιτικής σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης, στο πλαίσιο ιδίως της προώθησης της γνώσης, της βιώσιμης ανάπτυξης, της αξιοποίησης των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την απασχόληση. Στις αρμοδιότητες του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. περιλαμβάνεται και η αξιολόγηση τεκμηριωμένων προτάσεων που κατατίθενται από τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. και άλλους φορείς αρμοδίως για τη δημιουργία και ένταξη νέων τομέων και ειδικοτήτων, ειδικών μαθημάτων, προγραμμάτων και δραστηριοτήτων στην εκπαιδευτική διαδικασία των Ι.Ε.Κ., του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας, των ΕΠΑ.Λ., των Ε.Σ.Κ και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και στις δομές της διά βίου μάθησης, καθώς και η υποβολή εισηγήσεων προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων (παρ. 3δ του άρθρου 5 του ν. 4763/2020). 

Περαιτέρω, με στόχο τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την παραγωγή και την αγορά εργασίας, στο άρθρο 6 του ν. 4763/2020 προβλέπεται ότι σε κάθε περιφέρεια της χώρας συνίσταται Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε). Τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. έχουν ως αποστολή την υποβολή εισηγήσεων-γνωμοδοτήσεων προς το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και, ιδίως, για τους τομείς και ειδικότητες που πρέπει να λειτουργήσουν στα δημόσια Ι.Ε.Κ., Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας, ΕΠΑ.Λ., δημόσιες Ε.Σ.Κ και ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και τα ειδικά μαθήματα, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες, πέραν του εγκεκριμένου κορμού μαθημάτων, εφόσον τεκμηριωμένα αποσκοπούν στην ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα της συγκεκριμένης περιφέρειας. 

Βάσει των νέων αυτών διατάξεων, στην προαναφερθείσα υπ’ αριθ. 145334/Δ4/12-11- 2021 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2022-2023» προβλέπεται ότι η Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Επαγγελματικής Εκπ/σης και Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. θα αποστείλουν τις καταχωρισθείσες στο πληροφοριακό σύστημα MySchool προτάσεις/εισηγήσεις των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης για κάθε είδους σχολική μεταβολή (ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, μετατροπές, προσθήκες Τομέων και Ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ.), συνοδευόμενες από τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, στα οικεία Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε). Τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω προτάσεις και ανιχνεύοντας τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας στην οικεία Περιφέρεια θα υποβάλλουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους (άρθρο 6 του ν. 4763/2020) τις αντίστοιχες εισηγήσεις τους στο Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.). Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι οι Τομείς και οι Ειδικότητες που λειτουργούν ανά ΕΠΑ.Λ. κάθε σχολικό έτος καθορίζονται, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.» 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Close