Απάντηση στην Αναφορά του Βασίλη Α. Υψηλάντη για την ασφάλιση των ξεναγών έδωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Απάντηση στην Αναφορά του Βασίλη Α. Υψηλάντη για την ασφάλιση των ξεναγών έδωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Απάντηση στην Αναφορά του Βασίλη Α. Υψηλάντη για την ασφάλιση των ξεναγών έδωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Ο Κοσμήτορας της Βουλής και Βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Α. Υψηλάντης με αφορμή επιστολή του Προέδρου του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών Δωδεκανήσου κ. Δημήτρη Σαλαχούρη, απέστειλε κοινοβουλευτική Αναφορά προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «την καταμέτρηση  ενσήμων των ξεναγών» επί της οποία έλαβε την ακόλουθη αναλυτικά απάντηση.

«Σε απάντηση της σχετικής Αναφοράς, με την οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κ. Βασίλειο - Νικόλαο Υψηλάντη η αρ. πρ. 61/2-3-2022 Εξώδικος Δήλωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών και η με αρ. πρ. 20/2022/21-3-2022 επιστολή του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών Δωδεκανήσου, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις του Ν. 710/77 οι ξεναγοί υπήχθησαν σε ειδικό καθεστώς ασφάλισης, αφού δεν ήταν δυνατόν, λόγω της φύσης της εργασίας τους ( όπως απασχόληση σε μη σταθερούς εργοδότες, απασχόληση σε περισσοτέρους από τρείς εργοδότες την ίδια μέρα, απασχόληση σε μεμονωμένους περιηγητές, ξενάγηση σχολείων - δημοσίων υπηρεσιών κ.λ.π.), να ασφαλιστούν με άλλο τρόπο στο πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

Από την πανελλαδική εφαρμογή του θεσμού της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης από 1/1/2002, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2972/2001 ( 291 Α΄), εξαιρέθηκαν προσωρινά κάποιες κατηγορίες εργοδοτών και επαγγελμάτων, μεταξύ των οποίων και οι Ξεναγοί. Δεδομένου όμως ότι πλέον εφαρμόζεται πλήρως το ΟΠΣ του e – ΕΦΚΑ και προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα ασφαλιστικά ζητήματα των ξεναγών που έχουν ανακύψει, το Υπουργείο μας σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του e – ΕΦΚΑ, έχει επεξεργαστεί 

νομοθετική ρύθμιση η οποία θα κατατεθεί άμεσα προκειμένου να ενταχθεί η εν λόγω κατηγορία εργαζομένων στο θεσμό της ΑΠΔ.

2. Με το άρθρο 53 ν.4387/2016 όλοι οι κλάδοι υγείας, τομείς και λογαριασμοί παροχών ασθένειας εντάχθηκαν από 1-1-2017 στον κλάδο Κύριας Ασφάλισης και Λοιπών Παροχών του ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου 4529/2018 (Α΄56), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 37 του ν. 4670/2020 (Α΄43), η ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος στον άμεσα ασφαλισμένο και στα μέλη οικογενείας του χορηγείται από 1-1-2020 και εφεξής, εφόσον ο μισθωτός έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες εργασίας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

Η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται από την πρώτη Μαρτίου εκάστου έτους έως την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους, με τις ίδιες ως ανωτέρω προϋποθέσεις. Για τη συμπλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων, λαμβάνονται υπόψη και οι ημέρες επιδότησης λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, οι ημέρες επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας καθώς και οι ημέρες επιδότησης λόγω επίσχεσης εργασίας.

Ειδικότερα, στα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού, είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ξεναγών (ΜΗ.ΞΕΝ.) και διαθέτουν την ταυτότητα ξεναγού, και τα οποία έλαβαν για διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών ή πενήντα (50) ημερών εντός του έτους 2021 αποζημίωση ειδικού σκοπού από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν υποβολής μονομερούς υπεύθυνης δήλωσης, χορηγήθηκε αυτόματα ασφαλιστική ικανότητα για το τρέχον ασφαλιστικό έτος από τον e-ΕΦΚΑ.

Όσον αφορά τα αιτήματα των εργαζομένων που εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία για τη χορήγηση παροχών σε χρήμα, έχουν δοθεί οδηγίες στις οργανικές μονάδες του e-ΕΦΚΑ να παραμείνουν σε εκκρεμότητα μέχρι την ολοκλήρωση της υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

3. Η τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας των ξεναγών διέπεται από τις διατάξεις της αριθμ.34061/12.11.1999 Υ.Α., που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2335/95, σύμφωνα με την οποία οι ξεναγοί είναι δυνατόν να επιδοτηθούν είτε με βάση την ιδιαίτερη επαγγελματική τους κατηγορία είτε ως κοινοί άνεργοι. 


Συγκεκριμένα:

-επιδότηση με βάση την ειδική επαγγελματική κατηγορία των ξεναγών, χορηγείται όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 100 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος,

β. διατηρείται η ιδιότητα του ξεναγού κατά τον χρόνο της επιδότησης,

γ. το ατομικό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες κατά το προηγούμενο της επιδότησης φορολογικό έτος δεν υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ανώτατο όριο, προσαυξανόμενο κατά 293,47€ κάθε έτος.

Η επιδότηση της ειδικής αυτής κατηγορίας χορηγείται για 2 ή 3 μήνες (από Δεκέμβριο έως Φεβρουάριο) ανάλογα με τον αριθμό των ημερών ασφάλισης στον κλάδο.

-επιδότηση στην κατηγορία του κοινού ανέργου, χορηγείται όταν το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος, εντοπίζεται απασχόληση και σε άλλη ειδικότητα εκτός από αυτήν του ξεναγού, στην οποία έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες ημέρες ασφάλισης απ’ ότι στην ειδικότητα του κλάδου των ξεναγών, εφόσον πληρούνται παράλληλα και οι εξής βασικές προϋποθέσεις:

α) της λύσης ή λήξης της εργασιακής σχέσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 1545/85, καθώς και της παρ.1α του άρθρου 5 του Κανονισμού Παροχών Ανεργίας και Στράτευσης, 

β.i) της πραγματοποίησης τουλάχιστον 125 ημερών εργασίας στην ασφάλιση του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ το τελευταίο 14μηνο που προηγείται της λύσης της εργασιακής σχέσης, αφαιρουμένων των 2 τελευταίων μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1545/85, 

β.ii) εφόσον πρόκειται για ανέργους που επιδοτούνται για πρώτη φορά, της πραγματοποίησης: 

• των ημερών εργασίας της περίπτωσης β.i. και επιπλέον 80 ημερομισθίων κατ’ έτος στα αμέσως προηγούμενα από την έναρξη της επιδότησης 2 έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1545/85 ή 

• 200 τουλάχιστον ημερών εργασίας από τις οποίες ανά 80 τουλάχιστον κατ’ έτος, στα τελευταία 2 έτη πριν από τη λύση της εργασιακής σχέσης, μη συνυπολογιζόμενων των δύο τελευταίων μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1545/85 και

γ) της μη υπέρβασης 400 ημερήσιων επιδομάτων κατά την τελευταία τετραετία που προηγείται της ενάρξεως της επιδότησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985, που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 3986/2011 (A΄ 152). 

Η επιδότηση των κοινών ανέργων χορηγείται για διάστημα 5, 6, 8, 10 ή 12 μηνών ανάλογα με τον αριθμό των ημερών ασφάλισης που έχουν πραγματοποιηθεί στα κρίσιμα διαστήματα της προϋπόθεσης της περ. β’. »   

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Π.ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ 

Close